Judo Dolní Kounice
Úvod - Judo Dolní KouniceKontakt na oddíl Judo Dolní KouniceTréninky Judo Dolní KouniceSponzoři Juda Dolní KouniceKniha návštěv Juda Dolní KouniceFacebook Judo Dolní Kounice
Judo Dolní Kounice Judo Dolní Kounice
Judo Dolní Kounice
 

Historie Města Dolní Kounice:

První zmínka o Dolních Kounicích se nachází ve falsu staroboleslavské kapituly hlásící se k r. 1046 (pochází však patrně ze 13. století).

První oficiální zmínka o Dolních Kounicích je z r. 1183. Toho roku byl v Dolních Kounicích vybudován panenský premonstrátský klášter zasvěcený P. Marii, proto později nazývaný „Rosa coeli“ neboli „Růže nebeská“.

Dále následují jednotlivé letopočty, data a výčet událostí k nim.

10. prosince 1185
Bitva u Loděnic (asi 6 km od Dolních Kounic) mezi Čechy (Přemysl Otakar I.) a Moravany (Otto Kunrád), v jehož vojsku bojoval pan Vilém z Kounic, zakladatel kláštera v Dolních Kounicích.
 
2. června 1268
Papež Kliment IV. bere kounický klášter pod svůj patronát.
 
1278
Dolní Kounice vydrancovány vojsky Rudolfa I.
 
8. dubna 1284
Český král Václav II. bere rovněž kounický klášter pod svůj patronát. Současně jim udělil právo Týdeního trhu a Dolní Kounice začínají nabývat charakter městečka.
 
1284 až 1330
Vybudován klášterní hrad v Dolních Kounicích.
 
1328 až 1390
Klášter přestavěn do gotické podoby (viz současný vzhled).
 
kol. 1340–1360
Postaven zájezdní hostinec na památku Karla IV. později nazývaný „Karlov“.
 
1423
Za husitských válek klášter v Dolních Kounicích vypálen.
 
1527
Zaniká klášter jako organizace v Dolních Kounicích a získává jej spolu s celým panstvím král Ferdinand I. Habsburský.
 
30. listopadu 1532
Ferdinand I. zastavil kounické panství Jiřímu Žabkovi z Limberka (svému místokancléři).
 
9. října 1537
nechal Ferdinand I. Jiřímu Žabkovi zapsat dědičně celé panství kounické do Zemských desek, čili mu je prodal.
 
1542
Jiří Žabka z Limberka a Kounic purkrabím na hradě Špilberku.
 
1549
Jiří Žabka nechal vystavět (v trati Nová města u Pravlova) „Nové město Jiříkov“.
 
1561
prodal Jiříkův syn Burian Žabka Kounice hrad, klášter a větší část svého panství panu Zikmundovi ze Zástřizl. V té době se v Dolních Kounicích rozšiřuje komunita bratří boleslavských.
 
1574
Je vysvěcen nový Bratrský sbor, pozdější kostel, přestavěný na kapli sv. Fabiána a Šebestiána „Na Sboře“.
 
1535
Dolní Kounice získávají od Ferdinanda I. právo pečetit červeným voskem (výsada měst).
 
1571
Císařským patentem je městu udělen znak – krahujec přirozené barvy v rubínovém poli s modrým hroznem v zobáčku a třemi zelenými vinnými listy ve štítě.
 
16. října 1576
Hynek a Jan ze Zástřizl potvrzují Dolním Kounicím výsady a privilegia spolu s Horenským právem.
 
1578
Hynek a Jan Zástřizlové prodávají panství Kounice Zdeňku Lvu z Rožmitálu.
 
1582
Jan Tišnovský z Czynenperku prodal obci místo „Za vodou“ na zřízení hřbitova. V r. 1590 pak tentýž Jan Tišnovský (t. č. purkmistr) si vystavěl dům (dnes č. p. 75 na Hlavní ul.)
 
1588
Maxmilian Lev a Zdeněk Lev ml. z Rožmitálu, synové Zdeňka Lva st. z Rožmitálu, prodávají kounické panství Bernardu Drnovskému z  Drnovic a na Rájci.
 
1604
dal Bernard z Drnovic na Rájci a Kounicích postavit renesanční radnici, která v r. 1870 ustoupila výstavbě nového kostela sv. Petra a Pavla.
 
1607
V Dolních Kounicích bylo silné zemětřesení.
 
1622
Po porážce stavovského povstání bylo dolnokounické panství konfiskováno Jiřímu Ehrenreichovi z Rogendorfu a jeho ženě Johance, rozené z Drnovic. Získal je výhodnou koupí František Kardinál z Dietrichsteina.
 
1623
Dům zabavený Jarolímu Plucarovi byl knížetem z Dietrichsteina darován římskokatolické církvi v Dolních Kounicích na zřízení fary, dnes č. p. 129, sloužící tomuto účelu dosud.
 
1654
Postavena původní votivní kaple sv. Antonína Padovánského a sv. Floriána. Tato kaple stála do r. 1757, kdy byla přestavěna do dnešní podoby.
 
1674
Po třicetileté válce toho roku stálo ve městě ještě 81 domů pustých.
 
1678
Epidemie moru si vyžádala život 220 křesťanských obyvatel a také životy mnoha židů.
 
1688
Přestavěna původní bratrská kaple – sbor, na kapli sv. Fabiána a Šebestiána. Zde byla zřízena kongregace sv. Barbory.
 
1697
Byla provedena na obecní náklady oprava obecné školy, tehdy farní školy.
 
30. září 1698
koupil Strahovský klášter v Praze od knížete Ferdinanda z Dietrichsteina zříceninu kláštera Rosa coeli a zahájil týž den práce na jeho opravě. Stavební činnost Strahova pokračovala až do r. 1718.
 
4. července 1703
vypukl v Kounicích velký požár, při kterém vyhořela celá Růžová ulice i s panským ovčínem za ní a odtud se přenesl oheň i na opravovaný klášter, který tak podruhé vyhořel a chrámová loď kláštera už nikdy nebyla zastřešena.
 
1711
koupil Walter Xaver z Dietrichsteina od rodiny Muhlbergovy dům (dnes č. p. 63 – hostinec Dělnický dům), který nechal opravit a v r. 1717 jej prodal obci, aby si v něm zřídila obecní hostinec. Tomuto účelu pak sloužil 280 let.
 
1741
vpadla do Dolních Kounic vojska Sasů a Prusů.
 
1757
Postavena kaple sv. Antonína do dnešní podoby.
 
16. února 1770
Vypukl opět obrovský požár, shořelo 8 domů v Růžové ulici a opět vyhořel panský ovčín.
 
1771
Velká drahota a hlad. Dne 1. září krutá bouře, blesk zapálil stavení.
 
4. února 1775
Připlulo mnoho velkých ledových ker, voda zatopila město, strhla 50 domů v Rybářské a Dlouhé ulici, odnesla i most a mýtní domek. Dne 16. února se pak velká voda, i když poněkud menší, opakovala.
 
1. až. 9. leden 1799
táhlo Kounicemi 15.000 ruských kozáků.
 
30. dubna 1799
Ohněm lehla skoro celá židovská část města, tj. 100 domů, a 38 domů křesťanských.
 
19. listopadu 1805
Městem táhli Francouzi k bitvě u Slavkova.
 
1808
Dietrichsteinové koupili od Strahova zpět kounický klášter a v obytné budově zřídili byty pro své služebníky.
 
1808
Založena Františkem a Arnoštkou Baltazarovými továrna na modrotisk, později firma Mossig.
 
3. července 1809
Znovu táhnou městem francouzská vojska.
 
1848
Přestalo se vařit pivo v panském pivovaře.
 
1850
Židovská obec má 104 domy a 649 obyvatel – největší počet židů všech dob v Dolních Kounicích.
 
1854
Otevřena novostavba židovské školy, budova dnes č. p. 581, vedle synagogy.
 
2. února 1862
Obrovská povodeň s ledy, strženo 180 domů, most, mlýn, zahynulo 5 obyvatel. Farní kostel u řeky pocházející z r. 1411 byl zatopen do výše přes 2 metry a byl vodou natolik poškozen, že musel být uzavřen. Na místě staré radnice byl pak postaven nový kostel a radnice přenesena do domu č. p. 128 na Tovární ulici.
Byla pořádána sbírka ve prospěch postižených obyvatel města, která vynesla 28.796 zlatých.
 
1879
Vysvěcen nový kostel sv. Petra a Pavla.
 
1883
Postaven železný most přes řeku Jihlavu v Dolních Kounicích.
 
1887
Založena organizace Sociální demokracie v Dolních Kounicích.
 
9. srpna 1896
Založena TJ Sokol v Dolních Kounicích.
 
29. června 1897
Velký tábor lidu v D. K. – účast na 4.000 lidí.
 
1900
Otevřeny 4 třídy nově postavené budovy pro obecní školu v ulici „Na Sboře“.
 
1902
Vybudována silnice do Mělčan.
t.r. R. Světlík otevřel Cementárku (dnes Kamena).
 
16. září 1903
Otevřena společná židovsko-německá škola v budově židovské školy – č. p. 581.
Rovněž otevřena německá mateřská školka zvaná „Kindergarten“ v č. p. 109, dnes bývalá jídelna RETEX, tehdá součást Mossigovy továrny – její filiálky zv. Bleicha.
Téhož roku zakládají čeští vlastenci v Dolních Kounicích tzv. Matici školskou.
 
2. září 1906
Slavnostně otevřena česká mateřská školka, novostavba na pozemku Matice, později součást měšťanské školy.
 
1907
Postavena budova německé obecné školy, dnes obchodní dům č. p. 82 na Hlavní ulici.
 
4. září 1910
Vysvěcena a slavnostně otevřena novostavba české Měšťanské školy, nákladem 103.000 korun. Oslav se zúčastnilo na 8.000 lidí z Dolních Kounic a okolí.
 
1914
Vypukla I. světová válka. Z Kounicka odvedeno na 600 mužů na frontu.
 
28. října 1918
Vyhlášení samostatnosti. Správu obce přebírá národní výbor v čele s prozatímním starostou PhMr. Oldřichem Jínou.
 
1938
Zábor Sudet Německem. Dolní Kounice jsou poslední česká obec v okleštěné republice. Pod zámkem se u pravlovské cesty staví celnice.
 
9. května 1945
Kounice jsou opět svobodné.
 
1. června 1998
Dolní Kounice jmenovány Parlamentem ČR opět městem.

 

Památky
 
Okolí
 
Kulturní kalendář